జూలై, 2012ను భద్రపఱచు

ఎంత జుట్టుకి అంత దువ్వెన

అంత బారు జుత్తు పెంచనేల?

అది దువ్వగ ఇంతలేసి ఖడ్గ దువ్వెన మొయ్యనేల …. దుయ్యనేల?


ఆరంభం

08 మే 08

వీక్షణలు

  • 303,132

పాత గోడులు

వేడి వేడి గోడులు

నా మాట


నే రాసింది ఓపికగా చదివిన వారికి, తిరిగి తమ విలువైన అభిప్రాయాలు వెల్లడించినవారికి నా మనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు.